Sprankjelicht-Logo

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Sprankjelicht Praktijk voor psychosociale therapie

Bezoekadres: Beukenhof 8, 8332 VA  Steenwijk

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Zwolle onder nummer: 83874496.

www.sprankjelicht.nl, info@sprankjelicht.nl

1 september 2021

 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten van of met Sprankjelicht en alle daarmee verband houdende handelingen en diensten, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 1. Bedrijfsomschrijving

Sprankjelicht is een zelfstandig praktijk voor psychosociale therapie voor volwassenen.

 1. Definities
 • Opdrachtnemer: Sprankjelicht.
 • Cliënt: De persoon of de personen aan wie Sprankjelicht (psychosociale) therapie verleent.
 • Cliëntdossier: Samenstel van alle cliëntgegevens die direct verband houden met de dienstverlening, zorg en ondersteuning aan de cliënt, waaronder begrepen de overeenkomst, persoonsgegevens van de cliënt en verslaglegging van uitgewisselde informatie, gesprekken en therapiesessies en eventuele andere documenten die verband houden met de dienstverlening.
 • Opdrachtgever: De wederpartij van opdrachtnemer, te weten de cliënt en/of zijn wettelijk vertegenwoordiger dan wel zijn werkgever.
 • Overeenkomst: Een mondelinge dan wel schriftelijke verklaarde wilsovereenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer betreffende een overeengekomen dienstverlening, i.c. de therapeutische behandeling. Communicatie via digitale media zoals e-mailberichten of digitale documenten geldt voor de reikwijdte van deze voorwaarden als schriftelijk.
 • Therapeut: De persoon die namens de opdrachtnemer de therapeutische behandeling verzorgt voor de cliënt.
 • Therapiesessie: Onderdeel van de therapeutische behandeling, inclusief voorbereidende, intake en evaluerende gesprekken, waarbij er directe communicatie plaatsvindt tussen de therapeut en de cliënt. Een therapiesessie kan plaatsvinden ten kantore van Sprankjelicht, op een andere locatie, via de telefoon of via digitale wijze.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 • Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting jegens de cliënt en de opdrachtgever en in geen enkel geval een resultaatverplichting.
 • De cliënt neemt deel aan de therapiesessies op van basis van vrijwilligheid en eigen verantwoordelijkheid of verantwoordelijkheid van de wettelijk vertegenwoordiger bij minderjarigheid of curatele.
 • Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of de therapiesessies, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, in het geval dat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 • Tijdens perioden van afwezigheid van opdrachtnemer, zoals ziekte (> 4 weken), verlof of vakantie zal Sprankjelicht worden waargenomen door een collega die tenminste op Hbo-niveau geschoold is, lid is van een beroepsorganisatie is, en dezelfde discipline uitoefent. Opdrachtgever wordt op de hoogte gesteld van waarneming indien van toepassing.
 1. Tarieven
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven met betrekking tot haar diensten op elk moment te wijzigen. Opdrachtgever heeft dan het recht de lopende overeenkomst naar keuze al dan niet op de herziene basis voort te zetten, tenzij de tariefswijziging wordt veroorzaakt door een van overheidswege bij of krachtens de wet genomen maatregel.
 • Opdrachtnemer zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de gewijzigde tarieven in kennis stellen door toezending van een nieuw tarievenoverzicht. Opdrachtgever dient zijn eventuele keuze om de overeenkomst niet op herziene basis voort te zetten binnen één maand na toezending van het nieuwe tarievenoverzicht schriftelijk aan opdrachtnemer kenbaar te maken. Indien opdrachtnemer binnen de genoemde termijn geen bericht ontvangt van opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met de herziene tarieven.
 1. Betalingsvoorwaarden
 • Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op de door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
 • Bij niet tijdige betaling zal tot maximaal tweemaal een betalingsherinnering gestuurd worden.
 • Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is vanaf de vervaldatum een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de op dat moment geldende wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig zal zijn, onverminderd het recht van opdrachtnemer het verschuldigde bedrag met rente en kosten van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering terstond op te vorderen.
 • Opdrachtnemer is gerechtigd om zijn vordering op opdrachtgever ter incasso uit handen te geven. De kosten van buitengerechtelijke invordering worden tussen partijen vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125,00, welke kosten in geval van gerechtelijke invordering boven de proceskosten verschuldigd zullen zijn. Indien opdrachtnemer kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 • Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van opdrachtnemer binnen twee weken na factuurdatum aan opdrachtnemer schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke waarvan opdrachtgever geacht wordt te hebben ingestemd met de hoogte van het factuurbedrag.
 1. Duur en beëindiging
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Wanneer de duur van de overeenkomst vooraf wordt vastgesteld, geschiedt dit in de overeenkomst.
 • Ter afsluiting van de begeleiding of therapie volgt er bij voorkeur een afsluitende behandeling of gesprek, tenzij er reden is om met onmiddellijke ingang de therapie te beëindigen. Beëindiging van de begeleiding/ therapie wordt tijdens de voorgaande behandeling of gesprek aangekondigd.
 • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de dienstverlening aan de cliënt het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 • Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve gevolgen heeft, of het tijdstip van voltooiing beïnvloedt, zal opdrachtnemer opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 • Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien opdrachtnemer van oordeel is dat voortzetting van de therapie niet langer nuttig, nodig of zinvol is, indien de cliënt zijn afspraken niet is nagekomen of nakomt, of indien opdrachtgever niet in staat is gebleken binnen de afgesproken termijn aan zijn financiële verplichtingen te voldoen of bij (seksuele) intimidatie.
 1. Tekortkomingen en verzetten van afspraken
  • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken kosteloos af te zeggen of te verzetten in geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, een sterfgeval of ziekte van de therapeut of zijn familie of dierbaren, of een andere omstandigheid waardoor de therapeut of de opdrachtnemer zijn opdracht niet naar behoren kan uitvoeren.
  • Bij afzeggingen van een therapiesessie door opdrachtgever binnen 24 uur voor aanvang hiervan wordt 100 % van de kosten die met een therapiesessie verbonden zijn, in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
  • Nadat opdrachtgever herhaaldelijk, dat wil zeggen: meer dan drie maal, therapiesessies binnen 72 uur voor aanvang heeft afgezegd, wordt bij elke volgende afzegging tussen 72 uur en 24 uur voor aanvang 50 % van de kosten die met een therapiesessie verbonden zijn, in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 1. Overmacht
 • Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 • Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer is gestart met uitvoering van de overeenkomst.
 • Tijdens overmacht worden de verplichtingen van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 • Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.
 1. Vertrouwelijke informatie en geheimhouding
 • De opdrachtnemer kan de opdrachtgever vragen om persoonsgegevens te delen met de opdrachtnemer die in het belang zijn van een professionele hulpverlening.
 • De opdrachtgever dient opdrachtnemer te informeren bij wijzigingen van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van hulpverlening, zodat zijn persoonsgegevens up-to-date blijven. Opdrachtnemer is verplicht deze gegevens binnen 2 weken aan te passen in het cliëntendossier.
 • De opdrachtgever geeft door middel van het ondertekenen van de overeenkomst toestemming (opt-in) voor het vastleggen en gebruiken van deze persoonsgegevens.
 • De opdrachtgever kan te allen tijde deze toestemming weer intrekken (opt-out).
 • Opdrachtnemer en cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Alle therapiesessies worden behandeld volgens de hoogste confidentiële normen, hetgeen inhoudt dat niets dat is besproken in de therapiesessie bedoeld is om daarbuiten te worden gecommuniceerd zonder toestemming van zowel de opdrachtnemer als de cliënt.
 • In het geval van dreigend gevaar voor de cliënt of anderen, behoudt opdrachtnemer zich het recht voor om relevante informatie te verstrekken aan bevoegde personen of instanties als hiermee het gevaar kan worden voorkomen.
 • Opdrachtnemer is gehouden aan zijn wettelijke plicht om activiteiten welke in strijd zijn met de wet aan de daartoe bevoegde autoriteiten te melden. In het geval opdrachtnemer onwettige zaken aan de bevoegde autoriteiten meldt, is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit of zou kunnen voortvloeien.
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 • Op alle communicatiemiddelen, zoals email, post, voicemail en andere middelen is het confidentialiteitsprincipe van toepassing. Tenzij er vooraf afwijkende afspraken zijn gemaakt, is de communicatie via deze mediums enkel inzichtelijk voor de opdrachtnemer en de cliënt.
 • Partijen dienen ervan op de hoogte te zijn dat een aantal media door derden worden beheerd, en derhalve niet als strikt vertrouwelijk kunnen worden beschouwd. Opdrachtnemer informeert de cliënt over de wijze waarop vertrouwelijk tussen hen kan worden gecommuniceerd.
 • In die gevallen waarbij de opdrachtgever niet de cliënt is, gelden geheimhouding en het confidentialiteitsprincipe evenzo ten aanzien van alle uitgewisselde informatie tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer heeft een privacy en beveiligingsbeleid dat voldoet aan de eisen gesteld door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hetgeen nader is beschreven in het privacyreglement.
 • De bewaartermijn van cliëntdossiers is twintig jaar, ingaand op de dag na afloop van de behandeling, in overeenstemming met de wettelijke verplichting hiertoe. De bewaartermijn van financiële gegevens die aan de overeenkomst zijn gerelateerd, worden ten minste zeven jaar bewaard conform de fiscale verplichting hiertoe. Indien een wettelijke of fiscale bewaartermijn wijzigt, wordt de nieuwe termijn voor de hierboven genoemde bewaartermijn in de plaats gesteld.
 1. Aansprakelijkheid
 • Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor directe schade of indirecte schade, emotionele schade of enige schade voortvloeiend uit beslissingen die de cliënt of de opdrachtgever heeft genomen, al dan niet in overleg met de opdrachtnemer.
 • De cliënt is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes, diens eigen gedrag, en de consequenties hiervan, zowel tijdens de tijd die de cliënt en opdrachtnemer gezamenlijk doorbrengen als daarna.
 1. Geschillen en toepasselijk recht
 • De nietigheid van een bepaling in deze voorwaarden heeft niet tot gevolg dat de overige bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn. Indien er sprake is van een nietige bepaling dan zullen opdrachtnemer en opdrachtgever in onderling overleg treden om een rechtsgeldige bepaling daarvoor in de plaats te stellen, in dier voege dat in zijn geheel de strekking van de voorwaarden behouden blijft.
 • Opdrachtnemer en opdrachtgever komen overeen geschillen te behandelen overeenkomstig de klachtenregeling van de Nederlandse Federatie Gezondheidzorg.
 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 • Alle met opdrachtnemer aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling, en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.
 • In geval een geschil aan de rechter wordt voorgelegd, zal dit bij uitsluiting geschieden bij de uit hoofde van dat geschil bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland.

 

 1. Eigendomsbehoud
 • Alle door opdrachtnemer geleverde en uitgeleende zaken, daaronder eventueel mede begrepen testen, kaarten, spellen, schetsen, software, boeken, tekeningen, oefeningen enzovoorts, blijven (juridisch, economisch, intellectueel en anderszins) eigendom van opdrachtnemer, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de cliënt en mogen niet door deze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
 • De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
 • Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
 • De opdrachtgever verplicht zich optimale zorg te dragen voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en deze in optimaal bruikbare staat te retourneren aan de opdrachtnemer. In geval van beschadigingen toegebracht door de cliënt of opdrachtgever zal opdrachtnemer deze verhalen op opdrachtgever.
 1. Wijziging van de voorwaarden

Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijzigingen zijn medegedeeld.

 1. Ethische Code De opdrachtnemer werkt volgens de universele beroepscode van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, welke gepubliceerd wordt op: http://www.de-nfg.nl.